S.T.E.P ROMANIA

Organizarea si desfasurarea procesului de identificare, selectie si inregistrare grup tinta in cadrul proiectului “IES- Inovare in Economia Sociala” POCU/449/4/16/127700

 

antet proiect

Organizarea si desfasurarea procesului de identificare, selectie si inregistrare grup tinta in cadrul proiectului “IES- Inovare in Economia Sociala” POCU/449/4/16/127700

1. CRITERII DE SELECTIE

Grupul ţintă – GT al proiectului este format din 140 persoane fizice din care 50% femei, care intentioneaza sa infiinteze intreprinderi sociale in zonele urbane/rurale in Regiunile Sud Muntenia, Centru si Nord Est.

În cadrul prezentului proiect, grupul țintă va fi corelat cu natura si complexitatea activitatilor propuse, ce vizeaza ca elemente principale dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor de antreprenor in economia sociala si TIC pentru 140 de persoane, promovarea antreprenoriatului social ca alternativa viabila de incluziune sociala si combatere a saraciei, promovarea economiei sociale prin organizarea de evenimente de informare/constientizare, asigurarea oportunitatii infiintarii unui numar de 21 de intreprinderi sociale/de insertie

subventionate in cadrul proiectului,crearea a minim 105 noi locuri de munca, facilitarea ocuparii pentru persoane defavorizate (someri de lunga durata, dizabili, varstnici etc)asigurarea suportului necesar infiintarii si dezvoltarii afacerilor pentru 21 persoane prin servicii suport de consiliere dupa aprobarea planurilor de afaceri, facilitarea crearii si consolidarii de parteneriate la nivel local, in vederea colaborarii si sprijinului reciproc facilitand schimbul de idei de inovare sociala prin HUB-uri, participare activa la rezolvarea problemelor sociale prin responsabilizarea comunitatii locale, asigurandu-se astfel o contributie directa la dezvoltarea si consolidarea comunitatilor locale,componenta importanta in asigurarea dezvoltarii regionale si reducerii disparitatilor sociale,cresterii nivelului de trai, reducerii saraciei si excluziunii sociale.

Pentru a fi inscrise in GT al proiectului, persoanele din grupul tinta vizat prin proiect vor indeplini CUMULATIV urmatoarele conditii:

 1. au domiciliul/ locuiesc într-una din cele 3 regiuni de dezvoltatre vizate prin proiect, respectiv: Nord Est (judetele Vaslui, Suceava, Neamt, Iasi, Botosani, Bacau), Centru (Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu) si Sud Muntenia (Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita).
 2. sunt persoane adulte, cu varsta peste 18 ani
 3. au absolvit minim 12 clase
 4. sunt persoane care intentioneaza sa infiinteze o intreprindere sociala
 5. nu fac parte din grupul tinta tinerii NEETs (care nu urmeaza nicio forma de invatamant si nici nu au un loc de munca) cu varsta intre 16 – 24 ani;
 6. nu au calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat in cadrul a mai mult de o intreprindere infiintata in cadrul acestui program;
 7. isi asuma responsabilitatile ce deriva din calitatea de membru al grupului tinta al proiectului;
 8. nu fac parte din echipa de proiect, nu sunt asociati sau angajati din cadrul beneficiarului sau partenerului proiectului;
 9. nu sunt angajati ai liderului de proiect sau partenerului acestuia si nici in relatie de sot/sotie, afin sau ruda, pana la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al liderului de proiect sau partenerului acestuia.

Dovada faptului ca persoanele din GT locuiesc in regiunile de dezvoltare – judetele vizate prin proiect (conditia numarul 1 de eligibiliate) se va face pe baza actului de identitate (copie CI, cu viza de flotant, daca este cazul-pentru reşedintă). Dovada vârstei se va face prin aceeaşi copie CI.

Dovada faptului ca au absolvit un nivel de invatamant se face cu adeverinta eliberata de o Unitate de invatamant preuniversitar sau superior sau cu certificatul (diploma) de absolvire/ de Bacalaureat (după caz).

Dovada respectarii criteriilor 5, 6, 7, 8, 9 se face prin declaratie pe propria raspundere.

Selectia si inscrierea persoanelor in grupul tinta va ramane deschisa pana in mai 2020, astfel incat in cazul in care persoane din GT inscrise in proiect nu mai pot sa participe la proiect din cauza aparitiei unei situatii care afecteaza una din conditiile de eligibilitate sa poata fi inlocuite cu alte persoane dupa cum urmeaza:

 1. de catre persoane care au indeplinit conditiile de eligibilitate la prima selectie dar care nu au fost selectate in grupul tinta datorita faptului ca nu s-au inscris in primii 140 in proiect pâna la completarea GT de 140 de persoane.
 2. iar dupa ce toate persoanele din categoria descrisa la punctul a) au fost incluse in program, cu persoane noi care vor sa se inscrie in proiect si care indeplinesc conditiile de eligibilitate urmandu-se toti pasii procesului de inscriere si selectie.

COMPONENŢĂ DOSAR  DE  CANDIDATURĂ

Pentru întocmirea dosarului de candidatura de includere în GT sunt obligatorii următoarele documente:

 • Cererea de inscriere in proiect
 • Copie CI
 • Copie diploma/ adeverinta/foaie matricola pentru ultima forma de scolarizare absolvita
 • Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in categoria „tineri NEETs”
 • Declaratie pe propria raspundere privind evitarea dublei finantari
 • Declaratie pe propria raspundere privind asumarea responsabilitatilor ce deriva din grupul tinta
 • Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in echipa de proiect, neincadrarea ca asociat sau angajat in cadrul entitatii beneficiarului sau partenerului proiectului,
 • Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea ca angajat al liderului de proiect sau al partenerului acestuia si nici in relatie de sot/sotie, afin sau ruda, pana la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al liderului de proiect sau partenerului acestuia
 • Declaratie pe propria raspundere ca nu are calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat in cadrul a mai mult de o intreprindere infiintata in cadrul acestui program
 • Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea intr-o categorie vulnerabila (femei, persoane cu dizabilitati, persoanele varstnice, someri, persoane in cautarea unui loc de munca, romi, alte categorii vulnerabile).

Dosarul de înscriere, astfel întocmit, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Vor purta numele și semnatura Expertului GT care a contribuit la realizarea, completarea si verificarea documentului. Expertul GT va certifica conformitatea cu originalul pentru copiile documentelor incluse in dosar. In baza acestor semnaturi se vor include documentele la decontare în Rapoartele de activitate ale Expertilor GT.
 • Dupa certificarea documentelor, asa cum s-a prezentat la punctul a)., dosarul fiecărui participant se va scana in format PDF, cate o arhiva (dosar electronic), continand toate documentele prevazute la sectiunea 3.E , din prezenta metodologie. Arhiva(dosarul electronic) va fi denumită sub forma: ”nume prenume_CNP ” – exemplu: ”Ionescu Gheorghe_1790513070047.
 • PDF – urile rezultate in urma procesului de scanare, vor fi arhivate si transmise Coordonatorului de activitate Partener 1 si Managerului de proiect care le vor distribui apoi expertilor, precum si partenerului pentru derularea corespunzatoare a activitatilor de care raspund.
 • Dosarele trebuie să contina documentele prevăzute în metodologia de selecție.
 • Orice alt document nu este dezirabil.
 • Se respectă legislația privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, în vigoare la momentul depunerii cererii de finanțare – Regulamentul UE 2016/679, Legea 677/2001 și Legea 506/2004, prin regulamentul intern de funcționare al fiecarui partener și Acordul de parteneriat.
 • Dosarul de înscriere la selecție se întocmește pentru fiecare candidat și conține documentele menționate, în ordinea dată.
 • Dosarele cu persoanele inscrise in Grupul Tinta vor fi pastrate in bibliorafturi la sediul Beneficiarului. Toate documentele aferente procedurii de selectare si monitorizare a grupului tinta fac parte din documentatia proiectului si vor fi gestionate si arhivate de membrii echipei de implementare a proiectului, conform instructiunilor în vigoare.

SELECTIA DOSARELOR DE CANDIDATURA

 • Pentru verificarea dosarelor de candidatura a GT se va constitui o comisie de selectie din Expertii GT si Coordonator P1.
 • Aceasta selectie se va realiza lunar, incepand cu 1 noiembrie 2019, in vederea demararii cursurilor de antreprenor in economia sociala si TIC.
 • Comisia de selectie va intocmi, lunar, cu respectarea indicatorilor din proiect, lista candidatilor admisi in grupul tinta, lista candidatilor propusi ca rezerve si lista candidatilor respinsi,dupa finalizarea verificarii inregistrarii documentelor candidatilor in format fizic.
 • Aceste liste vor fi cuprinse intr-un Proces verbal de selectie. Lista candidatilor admisi pentru grupul tinta al proiectului va fi inregistrata oficial de catre fiecare partener. Membrii comisiei de selectie vor afisa online procesele verbale de selectie, pentru o buna informare si transparenta. Se va acorda un termen de 3 zile lucratoare pentru depunerea de eventuale contestatii. Dupa solutionarea acestora se vor publica listele finale.

Criteriile de selectie sunt urmatoarele:

 • Respectarea condițiilor de eligibilitate.
 • Depunerea unui dosar complet si corect completat;
 • Ordinea de inscriere
 • Apartenenta la o categorie vulnerabila.
 • In cazul in care persoana care depune dosarul de candidatura apartine unei categorii vulnerabile (femei, persoane cu dizabilitati, persoanele varstnice, someri, persoane in cautarea unui loc de munca, romi, alte categorii vulnerabile), aceasta va avea prioritate asupra celorlalte, chiar daca depunerea dosarului de candidatura a fost ulterioara.
 • Criteriul de departajare al dosarelor solicitanților eligibili va fi „primul venit, primul servit”.
 • Expertii GT vor verifica îndeplinirea cerințelor privind conținutul dosarului de inscriere si a criteriilor de eligibilitate. Vor fi acceptate doar dosarele celor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prezentate anterior.
 • Expertii GT vor deschide un Centralizator al grilei de evaluare, in ordine cronologica, purtand un numar si data inscrierii, care va evidentia respectarea conditiilor de eligibilitate si existenta tuturor documentelor care compun dosarul de candidatura. Dupa verificarea fiecarui dosar, Responsabilii GT vor inscrie pe dosar si in Centralizatorul grilei de evaluare, mențiunea Admis/ Respins/ Rezerva .
 • Persoanele admise sunt cele care indeplinesc toate criteriile de eligibilitate, au dosar complet si s-au inscris intre primii 140 (dintre cei eligibili si cu dosar complet).
 • Persoanele respinse sunt cele care nu indeplinesc unul sau mai multe din criteriile de eligibilitate sau nu au dosar complet.
 • Persoanele rezervă sunt cele care indeplinesc toate conditiile de eligibilitate, au dosar complet dar nu au fost printre primii 140 de inscrisi.
 • Aceste persoane vor fi inscrise ulterior in proiect in urmatoarele conditii :
 1. persoana care a fost admisa initial a fost scoasa din proiect datorita aparitiei unei situatii care duce la neindeplinirea unui criteriului de eligibilitate
 2. persoana cu statut de rezerva isi pastreaza conditiile de eligibilitate in momentul aparitiei situatiei de la punctul a.

.     ALTE PREVEDERI

Participanții, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin completarea formularului de înscriere își dau acordul privind utilizarea și publicarea datelor personale.

Prezenta metodologie poate suferi modificări.

4.     ANEXE

 1. Anunt criterii de inscriere si selecţie in proiect a persoanelor care intentioneaza sa infiinteze intreprinderi sociale
 2. Cerere de inscriere in Grupul Tinta al proiectului
 3. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in categoria „tineri NEETs
 4. Declaratie pe propria raspundere privind evitarea dublei finantari
 5. Declaratie pe propria raspundere privind asumarea responsabilitatilor ce deriva din grupul tinta
 6. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in echipa de proiect, neincadrarea ca asociat sau angajat in cadrul entitatii beneficiarului sau partenerului proiectului,
 7. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea ca angajat al liderului de proiect sau al partenerului acestuia si nici in relatie de sot/sotie, afin sau ruda, pana la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al liderului de proiect sau partenerului acestuia
 8. Declaratie pe propria raspundere ca nu are calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat in cadrul a mai mult de o intreprindere infiintata in cadrul acestui program
 9. Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea intr-o categorie vulnerabila (femei, persoane cu dizabilitati, persoanele varstnice, someri, persoane in cautarea unui loc de munca, romi, alte categorii vulnerabile).
 10. Formular de înregistrare individuala in grupul tinta – Anexa 8 din Manualul Beneficiarului (partea A);
 11. Declaratie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>