S.T.E.P ROMANIA

-BULETIN INFORMATIV- – SURSE DE FINANTARE REGIUNEA CENTRU –

-BULETIN INFORMATIV- – SURSE DE FINANTARE REGIUNEA CENTRU –

By on May 5, 2023

INVESTIȚII TEHNOLOGICE ÎN IMM-URI

 

CINE POATE ACCESA:

 • Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează, în sensul Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, în următoarele categorii:
 • microîntreprinderi – au mai puțin de 10 salariați şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei – din mediul urban,
 • întreprinderi mici – au între 10 și mai puțin de 50 salariați şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei – din mediul urban sau rural,
 • întreprinderi mijlocii – au între 50 și mai puțin de 250 salariați şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro – din mediul urban sau rural.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE:

 • Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2029.

 

FINANTARE:

 • 000 – 1.500.000 euro – aport propriu minimum 10% (pentru punctaj maxim 20%);

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE:

 • Amenajarea terenului:
 • demolări, demontări, dezafectări, defrișări, colectare, sortare și transport la depozitele autorizate al deșeurilor rezultate, sistematizări pe verticală, accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază), devieri de cursuri de apă, descărcări de sarcină arheologică, lucrări pentru pregătirea amplasamentului;

 

 

 • Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială:
 • plantare de copaci, reamenajare spatii verzi, lucrări/acțiuni pentru protecția mediului.

 

 • Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților (devieri rețele de utilități din amplasament):
 • alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, drumuri de acces, alte utilități. care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiție.

 

 • Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică:
 • Studii
 • Obținerea avize, acorduri, autorizații:
 • obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism,
 • obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare,
 • obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie,
 • obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă;
 • întocmirea documentației cadastrale, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea imobilului în cartea funciară;
 • obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;
 • obținerea avizului de protecție civilă/PSI;
 • certificarea sistemelor de management;

 

 • alte avize, acorduri și autorizații.

 

 • Proiectare și inginerie:
 • elaborare documentații tehnice necesare în vederea obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție (documentații ce stau la baza emiterii avizelor ADR Centru – Autoritate de Management Programul Regiunea Centru 2021-2027 I E-mail: office@adrcentru.ro I www.adrcentru.ro 45 acordurile impuse prin certificatul de urbanism, documentații urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției).
 • actualizarea documentațiilor tehnice pentru introducerea de masuri de imunizarea la schimbări climatice în conformitate cu cerințele din Comunicarea Comisiei Europene privind Orientările tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 publicate la 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01)
 • Pentru lucrările de creștere a performanței energetice a clădirilor ca urmare a modernizărilor/reabilitărilor se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic;

 

 • Consultanță:
 • plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare, a planului de afaceri și anexelor acestora
 • plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului proiectului,
 • serviciile de consultanță la elaborarea, organizarea și derularea procedurilor de achiziții publice.

 

 • Asistență tehnică:
 • asistența tehnică din partea proiectantului (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului), pe perioada de execuție a lucrărilor pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții;
 • dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat, conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații.

 

 

 • Cheltuieli pentru investiția de bază:
 • Lucrările de construcții și instalații,
 • Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale,
 • Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj,
 • Dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale fără montaj, dotări).

 

 • Alte cheltuieli:
 • Organizare șantier,
 • Comisioane, cote și taxe
 • Cheltuieli diverse si neprevăzute – în cuantum de maxim 10% din totalul valorii cheltuielilor eligibile.

 

 • Cheltuieli de informare și publicitate;

 

 • Cheltuieli legate de auditul financiar;

 

 • Cheltuieli de instruire și cooperare teritorială;

 

 • TVA nedeductibilă.
Posted in: Uncategorized

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>