S.T.E.P ROMANIA

123

Proiect: S.E.S. – Start in economia sociala

Contract: POSDRU/173/6.1/S/147891

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale”

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul proiectului vizează eliminarea practicilor discriminatorii bazate pe criterii de gen, origine etnică, dizabilități, vârsta și contribuie într-o manieră activă la crearea condițiilor optime pentru accesul egal pe piața muncii pentru femei.

Obiective specifice ale proiectului:

Îmbunătăţirea şi consolidarea competentelor antreprenoriale şi TIC pentru 45 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile din regiunile Centru, Sud-Muntenia, Sud-Est şi Bucuresti-Ilfov, pe parcursului unei perioade de 4 luni, în vederea facilitării accesului pe piaţa muncii. Furnizarea programelor de formare profesională pentru grupuri vulnerabile din grupul ţintă care vor genera următoarele rezultate: 32 femei din grupuri vulnerabile participante la cursuri de dobândire a competentelor în antreprenoriat şi TIC, 5 persoane de etnie romă din grupurile vulnerabile participante la cursuri de dobândire a competentelor în antreprenoriat şi TIC, 8 persoane victime ale violenţei în familie participante la cursuri de dobândire a competentelor în antreprenoriat şi TIC, 45 de persoane din grupuri vulnerabile evaluate şi cel puţin 41 certificate, din care cel puţin 29 femei din grupurile vulnerabile. Promovarea capacităţii de a ocupa un loc de muncă şi adaptabilităţii persoanelor care fac parte din grupurile ţintă.

Dezvoltarea capacităţilor, competentelor, cunoştinţelor şi stimei de sine pentru un număr de 45 membri ai grupurilor vulnerabile din regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia şi Bucuresti-Ilfov, pe parcursul unei perioade de 4 luni, în vederea dezvoltării personale.

Creşterea gradului de informare şi de interes faţă de economia socială, la nivelul Regiunilor Sud Muntenia, Sud-Est, Bucuresti-Ilfov şi Centru, pe o perioadă de 12 luni.

Dezvoltarea de 11 SES în vederea creşterii şanselor de ocupare a persoanelor din grupurile vulnerabile în fiecare din cele 4 regiuni de implementare.

Parteneri implicaţi în proiect:

  1. Genius Hub este o companie românească privată înfiinţată în anul 2013 ce are ca scop creşterea calităţii şi eficienţei în educaţie şi în formarea profesională, stimularea şi susţinerea competitivităţii şi inovării în învăţare pe tot parcursul vieţii şi adaptarea educaţiei la schimbările ce au loc în societate.
  2. Asociaţia Nonstigma a fost înfiinţată în anul 2012 ca o asociaţie de pacienţi şi profesionişti în domeniul sănătăţii mintale. Scopul asumat al activităţii Partenerului este protejarea drepturilor omului în rândul persoanelor care trăiesc cu o tulburare de sănătate mintală şi promovarea unor abordări incluzive a acestora în cadrul comunităţii.
  3. Asociația Hermes București a fost înființată în anul 2011. În activitatea desfășurată până în prezent, AHB s-a implicat în ajutorarea copiilor aflați în situații de risc prin susținerea acestora să nu abandoneze școala și să-şi continuue cursurile.
  4. Asociaţia Pentru Implicare Socială şi Dezvoltare Durabilă are ca scop promovarea proiectelor privind dezvoltarea culturii antreprenoriale, protecția mediului, dezvoltarea durabilă, dezvoltarea turismului și sportului la nivel național și internațional prin organizarea de workshop-uri, seminarii, traininguri, tabere.
  5. Asociaţia S.T.E.P. România, organizaţie non guvernamentală, are ca scop promovarea proiectelor privind dezvoltarea culturii antreprenoriale, protecția mediului, dezvoltarea durabilă, dezvoltarea turismului și sportului la nivel național și internațional prin organizarea de workshop-uri, seminarii, traininguri, tabere. O altă componentă importantă este reprezentată de educația formală și non-formală (formare profesională, training-uri etc.) ale căror finalități prezintă antrenarea tinerilor şi persoanelor din grupul vulnerabil în conștientizarea importanței protecției mediului, a promovării turismului și sportului, acest filon venind ca adjuvant al procesului de reușită al unei dezvoltări durabile.

Activităţile proiectului. În cadrul proiectului partenerii vor întreprinde activităţi precum: managementul proiectului, informare şi publicitate, identificare şi informare grup ţintă cu privire la activitățile implementate în cadrul proiectului, furnizarea programelor de formare profesională pentru grupuri vulnerabile din grupul ţintă, furnizarea de programe integrate de dezvoltare personală pentru persoane vulnerabile în vederea consolidării capacităţilor, cunoştinţelor şi stimei de sine, derularea unei studiu privind nevoile cu care se confruntă grupurile vulnerabile în ceea ce priveşte dezvoltarea personală şi profesională, crearea şi dezvoltarea de structuri ale economiei sociale, organizarea de târguri, expoziţii şi evenimente de informare şi promovare a proiectului şi a structurilor economice înfiinţate, evenimente de informare şi promovare la nivel regional privind aspecte ale economiei sociale,

Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul este format din 101 persoane, din care 90 vor aparţine grupurilor vulnerabile şi 11 manageri ai întreprinderilor sociale. Cele 90 de persoane aparţinând gruprilor vulnerabile sunt: 65 femei, 10 persoane de etnie romă şi 15 victime ale violenţei în familie.

Informaţii despre cele 11 structuri de economie socială. Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului este crearea şi dezvoltarea a 11 structuri de economie socială.

Fiecare partener va înfiinţa cel puţin o structură de economie socială după cum urmează:

Genius Hub va înfiinţa 3 structuri de economie socială, toate înfiinţate în mediul rural, în regiunea Sud-Est. Prima structură de economie socială dezvoltată va avea ca activitate specifică formarea profesională, cea de a doua va fi un restaurant/livrarea la comandă a hranei gata preparate iar cea de a treia structură va avea ca activitate specifică curăţenia.

Asociaţia Nonstigma va înfiinţa o singură structură de economie socială ce va avea ca activitate specifică oferirea de servicii medicale. Aceasta va fi înfiinţată în mediul urban, în regiunea Sud-Muntenia.

Asociația Hermes București va înfiinţa 3 structuri. Prima va avea ca activitate specifică vânzarea de maşini pe o platformă online, cea de a doua va fi o grădiniţă iar cea de a treia va avea ca activitate specifică alimentaţia publică tip fast food. Primele două structuri vor fi dezvoltate în mediul urban, în regiunea Sud-Muntenia şi cea de a treia, tot în mediul urban, însă în regiunea Centru.

Asociaţia Pentru Implicare Socială şi Dezvoltare Durabilă va înfiinţa 2 structuri de economie socială, una va fi un cabinet stomatologic şi cea de a doua agenţie online. Cabinetul sotmatologic va fi înfiinţat în mediul rural, în regiunea Sud-Muntenia iar agenţia online, în mediul rural, în regiunea Bucuresti-Ilfov.

Asociaţia S.T.E.P. România va înfiinţa şi ea 2 structuri de economie socială. Prima va avea ca activitate specifică automatele distribuţie mâncare iar cea de a doua, furnizarea de servicii de resurse umane/recrutare. Prima va fi înfiinţată în mediul rural, în regiunea Sud-Est şi cea de a două în mediul urban, în regiunea Centru.

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>