S.T.E.P ROMANIA

“Procesul de identificare, selectie si inregistrare GT -Economia sociala-Un pas spre dezvoltare!”POCU/449/4/16/126910

antet proiect

 

Organizarea si desfasurarea procesului de identificare, selectie si inregistrare grup tinta in cadrul proiectului “Economia sociala-Un pas spre dezvoltare!” POCU/449/4/16/126910

 

A.        Lansarea înscrierilor in proiect

Anunţarea proiectului “Economia sociala-Un pas spre dezvoltare!” cod proiectPOCU/449/4/16/126910, a obiectivelor acestuia, a perioadei in care se deruleaza şi a criteriilor de inscriere si selecţie a persoanelor care intentioneaza sa infiinteze intreprinderi sociale se face astfel :

a)        se posteaza un anunt pe sectiunea de site a proiectului, precum si pe pagina de facebook aferenta proiectului care va cuprinde: denumire proiect, perioada de implementare, obiectivele proiectului, activitatile propuse, conditiile care trebui indeplinite de fiecare persoana care doreste sa se inscrie in proiect, criteriile de selectie.

Campania online va promova nediscriminarea, egalitatea de sanse si tratamentul egal,va incuraja femeile si grupurile defavorizate(persoane cu dizabilitati, varstnici, someri, femei, etc.) sa participe la activitatile proiectului, asigurand astfel cresterea gradului de dezvoltare personala,de constientizare a beneficiilor participarii la formare pe tot parcursul vietii, de promovare a antreprenoriatului social ca alternativa viabila de facilitare a ocuparii si incluziune sociala pentru categoriile defavorizate.Avand in vedere modul de desfasurare a campaniei (online) prin aceasta se contribuie si la atingerea temelor secundare 01.Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor (prin contributia la minimizarea resurselor utilizate).

De asemenea, prin intermediul subactivitatii I.1 proiectul respecta Principiile orizontale: „Egalitatea de sanse si tratament (egalitatea de gen, nediscriminarea, accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati)” precum si „Dezvoltarea durabila” si „Utilizarea TIC”.

b)        Se vor afisa anunturile de inscriere si selectie a Grupului Tinta la sediul Beneficiarului si al Partenerului din proiect si se vor organiza intalniri cu posibilii membri ai grupului tinta in vederea informarii acestora despre activitatile si obiectivele proiectului, oportunitatile pe care le ofera, promovarea beneficiilor participarii la proiect,conditiile si masurile de inscriere si participare la activitatile proiectului, metodologiile de selectie, obligatiile grupului tinta, beneficiile aduse de participarea in cadrul proiectului, valoarea adaugata a acestuia.

c)         Se vor organiza 8 evenimente de informare, cate doua in fiecare regiune de dezvoltare. Acestea vor viza informarea si constientizarea potentialilor membrii ai grupului tinta, din judetele regiunilor implicate in proiect, cu privire la activitatile si obiectivele proiectului, oportunitatile pe care le ofera, promovarea beneficiilor participarii la proiect,conditiile si masurile de inscriere si participare la activitatile proiectului, metodologiile de selectie, obligatiile grupului tinta, beneficiile aduse de participarea in cadrul proiectului, valoarea adaugata a acestuia, adaptat specificitatilor fiecarei categorii de grup tinta. In cadrul fiecarui eveniment vor fi realizate materiale de informare constand intr-un roll-up, afise, pliant informativcu privire la criteriile de selectie ale grupului tinta. Evenimentele vor fi promovate in mass-media online pentru a asigura transparenta si vizibilitatea activitatilor derulate in cadrul proiectului, La fiecare eveniment va fi oferit catering pentru persoanele participante si va fi distribuit cate un comunicat de presa referitor la derularea evenimentului.

Înscrierea persoanelor în grupul țintă al proiectului “Economia sociala-Un pas spre dezvoltare!”  POCU/449/4/16/126910, se va face pe criteriul „primul venit, primul servit” în limita numărului de locuri impuse de proiect, avand prioritate persoanele de sex feminine, persoanele cu dizabilitati, persoanele varstnice, somerii, persoane in cautarea unui loc de munca, romi, alte categorii vulnerabile.

B.        Criteriile de eligibilitate

Recrutarea grupului tinta GT se va realiza prin respectareaegalitatii de sanse, non- discriminarii, promovarii egalitatii intre femei si barbati si obiectivitatea si echidistanta criterilor de selectie, de către Responsabilii Grup Tinta din partea beneficiarului si a Partenerului 1Asociatia S.T.E.P. Romania (Sport, Turism, Ecologie pentru Romania).

Pentru a fi inscrise in GT al proiectului, persoanele din grupul tinta vizat prin proiect vor indeplini CUMULATIV urmatoarele conditii :

1)        au domiciliul/ locuiesc într-una din cele 4 regiuni de dezvoltatre vizate prin proiect, respectiv: Sud Muntenia (judetele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași), Sud-Est (judetele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea), Nord Est (judetele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui) si Sud Vest Oltenia (judetele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea);

2)        sunt persoane adulte, cu varsta peste 18 ani

3)        au absolvit minim 12 clase

4)        sunt persoane care intentioneaza sa infiinteze o intreprindere sociala

5) Nu fac parte din grupul tinta tinerii NEETs (care nu urmeaza nicio forma de invatamant si nici nu au un loc de munca) cu varsta intre 16 – 24 ani;

6) Nu are calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat in cadrul a mai mult de o intreprindere infiintata in cadrul acestui program;

7) Isi asuma responsabilitatile ce deriva din calitatea de membru al grupului tinta al proiectului;

8) Nu face parte din echipa de proiect, nu este asociat sau angajat din cadrul beneficiarului sau partenerului proiectului;

9) Nu este angajat al liderului de proiect sau partenerului acestuia si nici in relatie de sot/sotie, afin sau ruda, pana la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al liderului de proiect sau partenerului acestuia.

10) Nu este administrator/actionar majoritar in cadrul unei alte intreprinderi in momentul inscrierii in Grupul Tinta al proiectului;

Dovada faptului ca persoanele din GT locuiesc in regiunile de dezvoltare- judetele vizate prin proiect (conditia numarul 1 de eligibiliate) se va face pe baza actului de identitate (copie CI, cu viza de flotant, daca este cazul-pentru reşedintă).  Dovada vârstei se va face prin aceeaşi copie CI.

Dovada faptului ca au absolvit un nivel de invatamant se face cu adeverinta eliberata de o Unitate de invatamant preuniversitar sau superior sau cu certificatul (diploma) de absolvire/ de Bacalaureat (după caz).

Dovada respectarii criteriilor 5, 6, 7, 8, 9 se face prin declaratie pe propria raspundere.

Dovada respectarii criteriului 10 se face prin extras de la Registrul Comertului.

Selectia si inscrierea persoanelor in grupul tinta va ramane deschisa pana in mai 2020,astfel incat in cazul in care persoane din GT inscrise in proiect nu mai pot sa participe la proiect din cauza aparitiei unei situatii care afecteaza una din conditiile de eligibilitate sa poata fi inlocuite cu alte persoane dupa cum urmeaza:

a)  de catre persone care au indeplinit conditiile de eligibilitate la prima selectie dar care nu au fost selectate in grupul tinta datorita faptului ca nu s-au inscris in primii 140 in proiect pâna la completarea GT de 140 de persoane

b) iar dupa ce toate persoanele din categoria descrisa la punctul a) au fost incluse in program, cu persoane noi care vor sa se inscrie in proiect si care indeplinesc conditiile de eligibilitate urmandu-se toti pasii procesului de inscriere si selectie .

C. Dosarul de candidatura

Persoanele care intentioneaza sa infiinteze o intreprindere sociala vor transmite un dosar de candidatura care va cuprinde:

 1. Formular de înregistrare individuala in grupul tinta – Anexa 8 din Manualul   Beneficiarului (partea A);
 2. Cererea de inscriere in proiect
 3. Declaraţie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari a programului de formare antreprenoriala
 4. Declaratie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 5. Declaratie privind informarea asupra activităților proiectului (inclusiv cu privire la faptul că proiectul este finanțat prin FSE)
 6. Acordul scris de a fi contactat de către persoanele delegate din partea OI POCU/ AM POCU cu privire la oferirea de informații privind implicarea în activitățile proiectului
 7. Scrisoare de intenţie
 8. Angajament de a respecta conditiile proiectului si de a urma activitatile care ii revin in situatia selectarii
 9. Copie CI
 10. Copie certificat de nastere
 11. Copie certificat de casatorie/ divort (daca este cazul)
 12. Copie diploma/ adeverinta/foaie matricola pentru ultima forma de scolarizare absolvita
 13. Extras de la Registrul comertului prin care dovedeste ca nu este administrator/ actionar majoritar intr-o alta intreprindere in momentul inscrierii

D. Selectia dosarelor de candidatura pentru Grupul tinta al proiectului

Pentru verificarea dosarelor de candidatura a GT se va constitui o comisie de selectie din Expertii GT si Coordonator P1.

Aceasta selectie se va realiza lunar, incepand cu 1 noiembrie 2019, in vederea demararii cursurilor de antreprenor in economia sociala si TIC.

Comisia de selectie va intocmi, lunar, cu respectarea indicatorilor din proiect, lista candidatilor admisi in grupul tinta, lista candidatilor propusi ca rezerve si lista candidatilor respinsi,dupa finalizarea verificarii inregistrarii documentelor candidatilor in format fizic.

Aceste liste vor fi cuprinse intr-un Proces verbal de selectie. Lista candidatilor admisi pentru grupul tinta al proiectului va fi inregistrata oficial de catre fiecare partener. Membrii comisiei de selectie vor afisa online procesele verbale de selectie, pentru o buna informare si transparenta. Se va acorda un termen de 3 zile lucratoare pentru depunerea de eventuale contestatii. Dupa solutionarea acestora se vor publica listele finale.

Criteriile de selectie sunt urmatoarele:

 1. Respectarea condițiilor de eligibilitate, descrise la punctul B .
 2. Depunerea unui dosar complet si corect completat (toate tipurile de  documente specificate la punctul C . – Dosarul de candidatura” );
 3. Ordinea de inscriere
 4. Apartenenta la o categorie vulnerabila.

In cazul in care persoana care depune dosarul de candidatura apartine unei categorii vulnerabile (femei, persoane cu dizabilitati, persoanele varstnice, someri, persoane in cautarea unui loc de munca, romi, alte categorii vulnerabile), aceasta va avea prioritate asupra celorlalte, chiar daca depunerea dosarului de candidatura a fost ulterioara.

Criteriul de departajare al dosarelor solicitanților eligibili va fi „primul venit, primul servit”.

Expertii GT vor verifica îndeplinirea cerințelor privind conținutul dosarului de inscriere si a criteriilor de eligibilitate. Vor fi acceptate doar dosarele celor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prezentate anterior.

Expertii GT vor deschide un Centralizator al grilei de evaluare, in ordine cronologica, purtand un numar si data inscrierii, care va evidentia respectarea conditiilor de eligibilitate si existenta tuturor documentelor care compun dosarul de candidatura. Dupa verificarea fiecarui dosar, Responsabilii GT vor inscrie pe dosar si in Centralizatorul grilei de evaluare, mențiunea Admis/ Respins/ Rezerva .

Persoanele admise sunt cele care indeplinesc toate criteriile de eligibilitate, au dosar complet si s-au inscris intre primii 140 (dintre cei eligibili si cu dosar complet).

Persoanele respinse sunt cele care nu indeplinesc unul sau mai multe din criteriile de eligibilitate sau nu au dosar complet.

Persoanele rezervă sunt cele care indeplinesc toate conditiile de eligibilitate, au dosar complet dar nu au fost printre primii 140 de inscrisi.

Aceste persoane vor fi inscrise ulterior in proiect in urmatoarele conditii :

a)        o persoana care a fost admisa initial a fost scoasa din proiect datorita aparitiei unei situatii care duce la neindeplinirea unui criteriului de eligibilitate

b)        persoana cu statut de rezerva isi pastreaza conditiile de eligibilitate in momentul aparitiei situatiei de la punctul a) .

E.        Dosarul de înscriere

Fiecare persoana selectata pentru inscriere in proiectul “Economia sociala-Un pas spre dezvoltare!”POCU/449/4/16/126910, va trebui sa completeze un Dosar de inscriere in grupul tinta al proiectului care va conține:

 • Formular de înregistrare individuala in grupul tinta – Anexa 8 din Manualul   Beneficiarului (partea A);
 • Cererea de inscriere in proiect
 • Declaraţie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari a programului de formare antreprenoriala
 • Declaratie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Declaratie privind informarea asupra activităților proiectului (inclusiv cu privire la faptul că proiectul este finanțat prin FSE)
 • Acordul scris de a fi contactat de către persoanele delegate din partea OI POCU/ AM POCU cu privire la oferirea de informații privind implicarea în activitățile proiectului
 • Scrisoare de intenţie
 • Angajament de a respecta conditiile proiectului si de a urma activitatile care ii revin in situatia selectarii
 • Copie CI
 • Copie certificat de nastere
 • Copie certificat de casatorie/ divort (daca este cazul)
 • Copie diploma/ adeverinta/foaie matricola pentru ultima forma de scolarizare absolvita
 • Extras de la Registrul comertului prin care dovedeste ca nu este administrator/ actionar majoritar intr-o alta intreprindere in momentul inscrierii

Dosarele de înscriere vor fi completate sub supravegherea Expertilor GT,

E.        Afișarea rezultatelor finale in urma procesului de selectie

Rezultatele finale ale procesului de selectie a grupului tinta sunt consemnate într-un Proces-verbal de selectie, insotit de lista participantilor admisi, de lista rezervelor si de lista celor respinsi. Lista persoanelor selectate va fi comunicata persoanelor care au depus cerere de inscriere direct, ca si prin afisarea listelor cu persoanele admise, rezerve si respinse la avizierul Primariei.

Orice modificare ulterioara a componentei grupului tinta GT va fi comunicata echipei de management a proiectului si expertilor implicati in implementarea activitatilor, precum si partenerilor proiectului.

In situatia in care toate persoanele cu statut de rezerva au fost inscrise in proiect conform conditiilor de mai sus si exista in continuare persoane care sunt scoase din proiect, acestea din urma vor fi inlocuite cu alte persoane noi, care au parcurs si ele procesul de inscriere si selectie descris mai sus.

Pe baza principiilor acestei metodologii vor fi selectati cei 140 de participanti la cursurile de formare antreprenor in economia soc si TIC ce urmeaza sa se desfasoare in cadrul proiectului.

IV. RAPORTARE SI ARHIVARE .

Documentele în formă finală ale dosarului complet de inscriere în GT, pregătite pentru arhivare, se vor supune următoarelor reguli:

a)  Vor purta numele și semnatura Expertului GT care a contribuit la realizarea, completarea si verificarea documentului. Expertul GT va certifica conformitatea cu originalul pentru copiile documentelor incluse in dosar. In baza acestor semnaturi se vor include documentele la decontare în Rapoartele de activitate ale Expertilor GT.

b) Dupa certificarea documentelor, asa cum s-a prezentat la punctul a)., dosarul fiecărui participant se va scana in format PDF, cate o arhiva (dosar electronic), continand toate documentele prevazute la sectiunea 3.E , din prezenta metodologie. Arhiva(dosarul electronjc) va fi denumită sub forma: ”nume prenume_CNP ” – exemplu: ”Ionescu Gheorghe_1790513070047 ”.

c) PDF – urile rezultate in urma procesului de scanare, vor fi arhivate si transmise Coordonatorului de activitate Partener 1 si Managerului de proiect care le vor distribui apoi expertilor, precum si partenerului pentru derularea corespunzatoare a activitatilor de care raspund.

V.PREVEDERI FINALE

Dosarele cu persoanele inscrise in Grupul Tinta vor fi pastrate in bibliorafturi la sediul Beneficiarului. Toate documentele aferente procedurii de selectare si monitorizare a grupului tinta fac parte din documentatia proiectului si vor fi gestionate si arhivate de membrii echipei de implementare a proiectului, conform instructiunilor în vigoare.

ANEXE

 1. Formular de înregistrare individuala in grupul tinta – Anexa 8 din Manualul   Beneficiarului (partea A);
 2. Cererea de inscriere in proiect
 3. Declaraţie pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari a programului de formare antreprenoriala
 4. Declaratie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 5. Declaratie privind informarea asupra activităților proiectului (inclusiv cu privire la faptul că proiectul este finanțat prin FSE)
 6. Acordul scris de a fi contactat de către persoanele delegate din partea OI POCU/ AM POCU cu privire la oferirea de informații privind implicarea în activitățile proiectului
 7. Scrisoare de intenţie
 8. Angajament de a respecta conditiile proiectului si de a urma activitatile care ii revin in situatia selectarii

 

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>