S.T.E.P ROMANIA

ANUNȚ RECRUTARE MEMBRI JURIU EVALUARE PLANURI DE AFACERI „IES-INOVARE ÎN ECONOMIA SOCIALĂ”

By on March 13, 2021

Asociația S.T.E.P. România, în calitate de partener al proiectului „ IES-INOVARE ÎN ECONOMIA SOCIALĂ”, cod MySmis 127700, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, derulează selecția de experti în vederea constituirii unei comisii de evaluare a planurilor de afaceri depuse în cadrul concursului, în baza Metodologiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri.

În vederea jurizarii planurillor de afaceri, Partenerul va coopta in juriu un  Reprezentant al mediului de afaceri local – 242224 analist de informaţii și un Reprezentant al sectorului economiei sociale/ ONG care demonstreaza derularea de activitati in domeniul social – 242224 analist de informaţii.

Activitatea se va derula începând cu data de 05.05.2021, pe parcursul a 2 luni.

Persoanele interesate pot depune dosarul de candidatura prin email la adresa contact@step-romania.ro, pana in data de 30 martie 2021, ora 16:00.

 

ANUNȚ SELECȚIE – 2 MEMBRI AI JURIULUI DE EVALUARE ȘI SELECȚIE PLANURI DE AFACERI

Asociația S.T.E.P. România anunță organizarea unei proceduri de selecție a 2 experți juriu pe perioadă determinată, în cadrul proiectului “IES-Inovare in Economia Socială” (POCU/449/4/16/127700).

Primaria Hoghiz, în calitate de Beneficiar și Asociația S.T.E.P. România, în calitate de partener, implementează proiectul “IES-Inovare in Economia Socială”, proiect cofinanțat prin Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei , Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabil.

Proiectul “IES-Inovare in Economia Socială” se derulează în perioada 02.10.2019 –03.05.2023 și are ca obiectiv general, consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială din regiunile de dezvoltare Centru, Sud – Muntenia, Nord-Est, prin înființarea, dezvoltarea și însoțirea într-o manieră autosustenabilă a minim 21 structuri de economie socială în cadrul celor 3 regiuni.

Procedura de selecție în vederea contractării celor 2 experți juriu se derulează pentru următoarele posturi:

Pozitiile de experți din cadrul proiectului Studii Cerinte privind experienta profesionala solicitata
1 Reprezentant al sectorului economiei sociale (a se vedea Legea nr. 219/2015 privind economia socială, art 3 al a-f, intreprinderi sociale atestate, intreprinderisociale de
insertie)/ ONG care demonstreaza derularea de activitati in domeniul social din regiunile de implementare ale proiectului
Studii universitare absolvite – 4 ani Vechime profesionala specifica peste 5 ani Adeverinta ca este incadrat intr-o intreprindere sociala atestata din regiunile de implementare (se depune copie conform cu orginalul a atestatului intreprinderii sociale in care este incadrat) sau ca are un rol relevant  în cadrul unui ONG care activeaza in domeniul în economiei sociale. Se depun documente justificative)
1 Reprezentant al mediului de afaceri local din regiunile de implementare ale proiectului Studii universitare absolvite – 4 ani Vechime profesionala specifica peste 5 aniAdeverinta ca este asociat/administrator/director general/manager la o intreprindere privata in regiunile de implementare ale proiectului

Aplicanții sunt în mod obligatoriu încadrați profesional în structurile din regiunile de implementare ale proiectului, respectiv Centru (judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Sibiu, Mures), Sud Muntenia (judetele Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova) Nord Est (Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui)

Indemnizatia neta este de 6.174 lei/membru juriu pentru 126 de ore, distribuite inegal in perioada de derulare a contractului individual de munca.

Durata estimata a contractului este de 30 de zile calendaristice.

Poate participa la concursul organizat pentru contractarea expertilor juriu, orice persoana care îndeplinește condițiile generale și specifice stabilite în Ghidul Solicitantului și prevăzute în prezentul anunț.

 1. Condițiile generale care trebuie îndeplinite de o persoană pentru a putea participa la concurs:
  • Are cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și au domiciliul în România;
  • Cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • Îndeplinește condițiile de studii și de vechime, potrivit cerințelor concursului;
  • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului, contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea atribuțiilor din prezenta funcție;
 2. Condiții specifice care trebuie îndeplinite de persoana care participă la concursul pentru ocuparea postului de Membru juriu stabilite pe baza prevederilor ghidului solicitantului și prezentate in anunt: vechime profesionala specifica de minim 5 ani, studii superioare absolvite, experienta profesionala in domeniile economie sociala si mediu de afaceri.
 3. Atribuții principale:
  • Evalueaza planurile de afaceri depuse în cadrul concursului, conform Metodologiei de selecție;
  • Este responsabil cu completarea Grilelor de evaluare, cu argumentarea punctajului acordat și transmiterea în termenele stabilite, precum și de susținerea argumentată a evaluării realizate în cazul în care necesar;
  • Este responsabil cu predarea unui Rapoarelor lunare de activitate, cu mentionarea principalelor activități desfășurate (numar planuri de afaceri evaluate, punctaje aferente, perioada de evaluare, etc).

Aplicanții vor putea consulta Metodologia de întocmire, evaluare și selecție a planurilor de afaceri accesand www.step-romania.ro  incepand cu data de 05.05.2021.

Documente necesare depunerii candidaturii pentru ocuparea postului de Membru Juriu:

 • Cererea de înscriere la concurs adresată reprezentantului Legal al Partenerului – Asociatia STEP Romania (cererea va cuprinde denumirea postului pentru care candideaza – de exemplu: Membru juriu reprezentant al sectorului economiei sociale, din regiunea de implementare …..);
 • Copia actului de identitate sau orice alte documente care atesta identitatea (cu mentiunea “conform cu originalul”);
 • Copia documentelor care atestă nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializari (cu mentiunea “conform cu originalul”);
 • Copie documente doveditoare vechime profesionala specifica în muncă (cu mentiunea “conform cu originalul”);
 • Curriculum vitae Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, cu menționarea postului vizat;
 • Scrisoare de intentie, data si semnata;
 • Declaratie privind disponibilitatea de a lucra pe durata estimată a activităților;
 • Copie documente justificative experiență în domeniul vizat:
  • Copie Contract de munca/antrepriză/servicii (etc.) in domeniul economiei sociale/ sau Adeverinta ca este incadrat intr-o structura a mediului de afaceri local/economie sociala/ adeverinta care sa ateste experienta in domeniu din regiunile de implementare ale proiectului – pentru persoane angajate;
  • Copie document din care sa rezulte calitatea de asociat/administrator/director general/manager la o intreprindere privata (cu mentiunea “conform cu originalul”) – pentru administratori;
 • Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului (de exemplu: participarea ca membru în alte comisii similare de jurizare și selecție a planurilor de afaceri constituie un avantaj, recomandari, etc.).

Vă informăm că Asociatia STEP România va utiliza datele dvs. cu caracter personal exclusiv în scopul desfășurării selecției de membri juriu. De asemenea, vă aducem la cunoștință că Asociatia STEP România a implementat măsuri tehnice și organizatorice prin care este asigurată securitatea și confidențialitatea datelor dvs. personale.

Modalitatea de depunere și verificare a candidaturii:
1.           Transmiterea documentelor la adresa de email: contact@step-romania.ro(în cc: emailul persoanei de contact), cu denumirea juriu IES POCU 127700
2.      Perioada de depunere a candidaturilor: 24 martie 2021 – 30 martie 2021, ora 1600. Fiecare aplicație va primi un număr de inregistrare, care va fi comunicat fiecarui participant in parte.
3.      Rezultatul etapei de verificare a documentelor depuse pentru concurs va fi afisat pe site-ul proiectului si comunicat individual pe emailul fiecarui participant in data de 31 martie 2021, orele 1600.
4.      Persoanele declarate admise la proba de evaluare a CV-urilor, vor participa la un interviu telefonic organizat in perioada 1-2 aprilie 2021 (planificarea va fi stabilita in functie de disponibilitatea persoanelor selectate).
5.      Rezultatele finale ale selecției membrilor juriului vor fi afisate pe site-ul proiectului in data de 2 aprilie 2021, dupa ora 1600.

Perioadele vor putea fi prelungite de Asociatia STEP România, in cazul in care in perioada stabilita nu vor fi transmise aplicatii pentru toate regiunile de implementare, sau contextul epidemiologic COVID 19 va impune suspendarea temporara a proiectului.

Persoana de contact: Coordonator activitate partener Mancaș Laura Elena

 Rezultatul etapei de verificare a documentelor pentru concurs

In urma verificarii documentelor depunse de catre candidati la postul Membru Juriu Concurs planuri de afaceri anuntam persoanele admise

1. Pilat Claudia Elena

2. Dumitru Alin Dorin

 

Rezultat final al procesului de selectie membrii juriu

1. Pilat Claudia Elena

2. Dumitru Alin Dorin

Posted in: Anunturi

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>