S.T.E.P ROMANIA

combatere discriminare

Metode inovatoare de combatere a discriminarii

By on November 28, 2019

 

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv specific: 4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

Titlu proiect: “IES- Inovare in Economia Sociala”

Cod SMIS proiect: 127700

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

Metode inovatoare de combatere a discriminarii

 

„Toate fiinţele se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi”

Articolul 1 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului din 1948.

DEFINITIE

Discriminarea este diferența de tratament a două sau mai multe persoane aflate în situații identice sau comparabile sau dimpotrivă tratarea identică a unor persoane aflate în situații diferite atât timp cât un asemenea tratament nu are nici o justificare obiectivă.

FORME DE DISCRIMINARE

Discriminarea directă constă în excluderea unei persoane sau categorii de persoane de la beneficiul unui anumit drept datorită unei caracteristici a acelei persoane sau categorii de persoane. Discriminarea indirectă constă în excluderea unei persoane sau categorii de persoane de la beneficiul unui anumit drept prin folosirea unor criterii aparent neutre. Hărţuirea constă în crearea unui cadru intimidant, ostil sau degradant îndreptat împotriva unei persoane sau categorii de persoane datorită unei caracteristici a acelei persoane sau grup de persoane. Hărţuirea prespune din partea autorului discriminării un comportament cu caracter repetitiv. Victimizarea reprezintă un tratament advers venit ca o reacţie la o iniţiativă a persoanei de a-şi valorifica pe cale legală dreptul de a nu fi supus discriminării. Orice manifestare publică ce are ca rezultat atingerea demnităţii persoanei şi care este motivată de apartenenţa acelei persoane la o anumită categorie constituie discriminare.
Discriminarea, ca opus al echității, este definită ca fiind practica ilegală de a trata mai puțin favorabil pe unii indivizi în comparație cu alții, din cauza că sunt diferiți ca sex, rasă, religie etc. Înseamnă a trata mai puțin favorabil un grup în comparație cu altul, pe un motiv nejustificabil

 

STRATEGII ANTI-DISCRIMINARE PAȘI PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI PROGRAM EFICIENT IN PREVENIREA DISCRIMINĂRII ȘI HĂRȚUIRII
 • Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru prevenirea și combaterea discriminării
 • Sinergizarea eforturilor tuturor instituțiilor publice existente la nivel local cu rol în prevenirea și combaterea discriminării și a consecințelor acesteia
 • Stimularea dezvoltării societății civile la nivel local
 • Dezvoltarea mecanismelor de reprezentare a grupurilor defavorizate la nivelele de decizie și administrative
 • Sensibilizarea și formarea personalului serviciilor publice și a reprezentanților mass-media pentru promovarea si aplicarea principiului egalității de șanse pentru toți
 • Intensificarea campaniilor de conștientizare la nivelul populației privind cauzele, incidenta și implicațiile actelor de discriminare
 • Intensificarea campaniilor de informare cu privire la cadrul legal și instituțional de prevenire și combatere a discriminării
 • Responsabilizarea partenerilor sociali, cu precădere a sindicatelor, pentru prevenirea și combaterea discriminării pe piața muncii
 • Stimularea cercetării științifice asupra cauzelor, formelor și implicațiilor discriminării
 • Dezvoltarea unei politici și proceduri pentru a furniza informații și soluții în vederea evitării apariției unor situații de hărțuire și discriminare la locul de muncă
 • Difuzarea politicii și a procedurilor în mod regulat
 • Asigurarea condițiilor ca managerii și supraveghetorii să discute față în față cu personalul pentru diseminarea politicii și a procedurilor
 • Asigurarea instrucției pentru manageri și supraveghetori pentru a-i ajuta în identificarea comportamentului ilegal sau inacceptabil la locul de muncă
 • Asigurarea faptului că managerii și supraveghetorii vor comunica și vor răspunde adecvat în situația în care observă sau li se raportează astfel de comportamente
 • Promovarea corectă a practicilor de la locul de muncă în rândul tuturor categoriilor de personal

 

Posted in: Uncategorized

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>