S.T.E.P ROMANIA

COOPERATIVA DE GRADUL 1

COOPERATIVA DE GRADUL 1

By on January 21, 2021

1

O asociație autonomă de persoane fizice constituită în scopul promovării intereselor economice, sociale și culturale ale membrilor cooperatori, fiind deținută în comun și controlată democratic de către membrii săi, în conformitate cu principiile cooperatiste.
Scopul organizației Principiile cooperatiste sunt:

•                                                              principiul asocierii voluntare şi deschise

•                                                              principiul controlului democratic al membrilor cooperatori.

•                                                              principiul autonomiei şi independenţei.

•                                                              principiul educării, instruirii şi informării membrilor cooperatori.

•                                                              principiul cooperării între societăţile cooperative.

•                                                              principiul preocupării pentru comunitate.

Guvernanță, resurse umane implicate, relația cu membrii Organele asociației sunt:

1.                                            Adunarea Generalǎ – alcătuită din totalitatea membrilor cooperatori

2.                                            Administrator   unic   sau   Consiliul   de administraţie.

3.                                            Preşedintele societăţii cooperative

4.                                            Directorul executiv.

5.                                            Cenzorii.

 

Strategii de afaceri implicate Astăzi, cooperativele iau diferite  forme  şi  operează în toate sectoarele economiei, dar în general, o cooperativă este înfiinţată de către un grup de oameni care împărtăşesc o nevoie comună, fie că sunt:

·   Consumatori – cooperativele de consum oferă produse sau servicii pentru membrii săi (cum ar fi un magazin, locuinţă, asistenţă medicală sau îngrijirea copilului, energie electrică – microhidrocentrală, centrală eoliana, etc).

·   Producator – cooperativele de producători procesează și asigură desfacerea pentru bunurile sau serviciile obținute de membrii săi, și / sau produse bunuri sau servicii necesare pentru activitățile pro- fesionale ale membrilor (care pot fi întreprinzători independenți, artizani sau fermieri).

·   Lucrători – cooperativele mestesugaresti asigurǎ locuri de muncă pentru membrii săi. În acest tip de cooperative, angajaţii sunt membrii şi proprietarii în- treprinderii.

Strategia de afaceri a unei cooperative va trebui să aibă în vedere obiectivele comune ale membrilor, pe care aceștia încearcă să le aducă la îndeplinire prin intermediul cooperativei.

Proprietate: Patrimoniu minim

 

Patrimoniu: modalitate de constituire

Lichidare

 

Capitalul social al societății cooperative este variabil și nu poate fi mai mic de 5.000.000 lei (500 RON). Aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea societăților cooperative;

Capitalul social al societății cooperative se divide în părți sociale egale, a căror valoare nominală se stabilește prin actul constitutiv, care nu poate fi mai mică de 100.000 lei. Părțile sociale sunt deci diviziuni ale capitalului social, nominative, emise în formă materială, de valoare egală, indivizibile, nenegociabile și care nu sunt purtătoare de dobânzi.

Conform principiul participării economice a membrilor cooperatori, membrii contribuie în mod echitabil la constituirea proprietății societății cooperative.

Un membru cooperator poate deține părți sociale în limita și în condițiile prevăzute de actul constitutiv, fără a putea depăși 20% din capitalul social.

Membrii cooperatori primesc părți sociale în schimbul aporturilor subscrise.

La încetarea calității de membru cooperator, acesta sau, după caz, succesorii săi, au dreptul la plata contravalorii părților sociale și a dividendelor cuvenite conform situației financiare anuale încheiate la sfârșitul exercițiului financiar al anului în care a intervenit cazul de încetare. Părțile sociale pot fi transmise numai membrilor cooperatori din aceeași societate cooperativă, la valoarea nominală.

Patrimoniul societății cooperative se compune din:

·   partea divizibilă - parte a patrimoniului societăţii cooperative care cuprinde valoarea părţilor sociale emise în schimbul aportului adus de membrii cooperatori la capitalul social, precum şi dividendele cuvenite membrilor cooperatori;

·   partea indivizibilă - parte a patrimoniului societăţii cooperative, acumulat de aceasta în decursul activităţii, mai puţin partea divizibilă, care nu poate face obiectul distribuirii sau dobândirii între membrii cooperatori..

Responsabilitate Obligaţiile societăţii cooperative sunt garantate cu patrimoniul acesteia.

Membrii cooperatori sunt ţinuţi pentru obligaţiile societăţii cooperative în limita aportului subscris de fiecare.

Facilitǎți 1.  Relațiile cu autoritǎțile publice

2.  Facilități fiscale

3.  Accesul la subventii si fonduri publice

4.  Recunoasterea

Factori interesați constitutivi (membri) – natura, număr minim Numărul minim de membri cooperatori ai unei societăți cooperative se stabilește prin statut, dar nu mai puțin de 5.
Legislație minimǎ pentru înființare – legea cadru -   Legea nr. 1 din 21/02/2005 privind Organizarea și funcționarea cooperației

–   Legea Cooperației Agricole 566/2004

–   OUG 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, Titlul V – Organizații Cooperatiste de credit

Posted in: Uncategorized

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>