S.T.E.P ROMANIA

ASOCIATIA

ASOCIATIA

By on January 22, 2021

1

Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).

Conform Ordonantei guvernamentale nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, comunitar sau, dupa caz, in interesul lor, personal nepatrimonial.

Scopul organizației Desfǎșurarea unor activitǎți în interes general sau în interesul unor colectivitǎți locale ori, dupǎ caz, în interesul personal nepatrimonial al membrilor.
Guvernanță, resurse umane implicate, relația cu membrii Organele asociației sunt:

1.                                            Adunarea Generalǎ – organul de conducere

2.                                            Consiliul Director – . CD poate fi alcǎtuit și din persoane din afara asociației, în limita a cel mult o pǎtrime din componența sa.

3.                                            Cenzorul sau, dupǎ caz, Comisia de Cenzori – Controlul financiar intern al asociației este asigurat de un cenzor. Pentru asociațiile cu mai mult de 100 de membri înscriși pânǎ la data întrunirii ultimei adunǎri generale, controlul financiar intern se exercitǎ de cǎtre o comisie de cenzori.

 

Strategii de afaceri implicate Asociațiile și fundațiile pot înființa societǎți comerciale. Dividendele obținute de asociații și fundații din activitǎțile acestor societǎți comerciale, dacǎ nu se re- investesc în aceleași societǎți comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociației sau fundației.

Asociațiile și fundațiile pot desfǎșura orice alte activitǎți economice directe, dacǎ acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsǎ legǎturǎ cu scopul principal al persoanei juridice.

Proprietate: Patrimoniu minim

 

Patrimoniu: modalitate de constituire

Lichidare, Modul de utilizare a profitului/ surplusului (excedent)

 

Patrimoniul inițial al asociației în valoare de cel puțin salariul minim brut pe economie, la data constituirii asociației, alcǎtuit din aportul în naturǎ și/sau în bani al asociaților;

Membrii, pe baza unei înțelegeri, pun în comun și fǎrǎ drept de restituire contribuția materialǎ, cunoștin- țele sau aportul lor în muncǎ pentru realizarea unor activitǎți în interes general, comunitar sau, dupǎ caz, în interesul lor, personal nepatrimonial.

În cazul dizolvǎrii asociației sau fundației, bunurile rǎmase în urma lichidǎrii nu se pot transmite cǎtre persoane fizice.

Aceste bunuri pot fi transmise cǎtre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemǎnǎtor, printr-o procedurǎ stabilita în statutul asociației sau al fundației.

Sursele de finanțare – Capital Veniturile asociațiilor provin din:cotizaţiile membrilor;dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale sau ale societǎţilor comerciale înfiinţate;venituri realizate din activitǎţi economice directe;donaţii, sponsorizǎri sau legate; resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;alte venituri prevăzute de lege (2%).
Facilitǎți 1. Relațiile cu autoritǎțile publice

2.           Voluntariat

3.           Facilități fiscale

Factori interesați constitutivi (membri) – natura, număr minim Persoane fizice și persoane juridice 3 sau mai multe persoane.
Legislație minimǎ pentru înființare – legea cadru Ordonanța nr. 26 din 2000, cu modificările și completările ulterioare
Posted in: Uncategorized

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>