S.T.E.P ROMANIA

Economia sociala – sprijin pentru persoane cu dizabilitati -

By on February 26, 2020

Economia sociala
– sprijin pentru persoane cu dizabilitati –
Î n t r u c â t c o n s e n s u l a s u p r a d e f i n i ţ i e i d i z a b i l i t ă ţ i i n u a f o s t a t i n s , s – a o p t a t p e n t r u u n a a „ p e r s o a n e i c u d i z a b i l i t ă ţ i ” d r e p t :
„ a c e l e p e r s o a n e c a r e a u d e f i c i e n ţ e f i z i c e , me n t a l e , i n t e l e c t u a l e s a u s e n z o r i a l e d e d u r a t ă , d e f i c i e n ţ e c a r e , î n i n t e r a c ţ i u n e c u d i v e r s e
b a r i e r e , p o t î n g r ă d i p a r t i c i p a r e a d e p l i n ă ş i e f e c t i v ă a p e r s o a n e l o r î n s o c i e t a t e , î n c o n d i ţ i i d e e g a l i t a t e c u c e i l a l ţ i ” .
P a r t i c i p a r e a p e p i a ţ a m u n c i i a p e r s o a n e l o r c u d i z a b i l i t ă ţ i e s t e i n f l u e n ţ a t ă d e n i v e l u l d e e d u c a ţ i e , e x p e r i e n ţ a î n m u n c ă ş i f o r m a r e a p r o f e s i o n a l ă d a r ş i d e a l t e v a r i a b i l e p r e c u m v â r s t a , s t a t u t u l m a r i t a l ( b ă r b a ţ i i c ă s ă t o r i ţ i ş i f e m e i l e n e c ă s ă t o r i t e a v â n d u n g r a d m a i r i d i c a t d e o c u p a r e ) , m e d i u l u r b a n / r u r a l s a u m o b i l i t a t e a s p r e ş i d i n s p r e l o c u l d e m u n c ă . A c c e s i b i l i t a t e a l a l o c u l d e m u n c ă , a t i t u d i n e a a n g a j a t o r i l o r s a u a m e m b r i l o r f a m i l i e i s u n t p o t e n ţ i a l i d e t e r m i n a n ţ i a i a n g a j ă r i i i a r c o n t i n u a r e a c e r c e t ă r i i a c e s t o r a s e i m p u n e p e n t r u v i i t o r .

C a u z e l e c a r e d e t e r m i n ă d i f i c u l t ă ţ i l e d e i n s e r ţ i e p r o f e s i o n a l ă a p e r s o a n e l o r c u d i z a b i l i t ă ţ i i n c l u d :
 a c c e s u l m a i a n e v o i o s l a e d u c a ţ i e ş i f o r m a r e p r o f e s i o n a l ă c o n t i n u ă , î n s p e c i a l î n me d i u l r u r a l d i n c a u z a i n f r a s t r u c t u r i i d e f i c i t a r e n e a d a p t a t e ;
 a c c e s u l l imi t a t l a o s e r i e d e s e r v i c i i p u b l i c e ;
 u t i l i z a r e a u n o r c r i t e r i i d e e v a l u a r e a c a p a c i t ă ţ i i d e m u n c ă b a z a t e p e
d i a g n o s t i c u l m e d i c a l m a i d e g r a b ă d e c â t p e f u n c ţ i o n a l i t ă ţ i ;
 d i s c r imi n a r e a î n o c u p a r e m a n i f e s t a t ă p r i n r e s t r i c ţ i i l a a n g a j a r e , o f e r t e s a l a r i a l e i n f e r i o a r e c e l o r c a r e a r f i f o s t o f e r i t e u n e i p e r s o a n e v a l i d e c u a c e l e a ş i c a l i f i c ă r i p e n t r u a c e e a ş i m u n c ă s a u „ p r i o r i t a t e ” l a c o n c e d i e r i ;
 p r e j u d e c ă ţ i l e a n g a j a t o r i l o r f a ţ ă d e a s o c i e r e a d i f e r i t e l o r t i p u r i d e d i z a b i l i t ă ţ i c u o p o s i b i l ă p r o d u c t i v i t a t e m a i s c ă z u t ă , n e c e s i t a t e a u n e i s u p e r v i z ă r i m a i a t e n t e s a u p r o b a b i l i t a t e a m a i m a r e a a b s e n ţ e l o r p e m o t i v e m e d i c a l e ;
 a t i t u d i n e a p r o t e c t i v ă a f a m i l i e i ;
 m o d a l i t a t e a n e s t a n d a r d i z a t ă d e r e a l i z a r e a e v a l u ă r i i v o c a ţ i o n a l e ş i p r o f e s i o n a l e a p e r s o a n e l o r c u d i z a b i l i t ă ţ i .

 

ALBĂ CA ZĂPADA
-prin Fundatia „Ajutati Copiii Romania”-
Unul dintre proiectele preluate de către Fundaţia „Ajutaţi Copiii România” este o spălătorie de haine înfiinţată în 1994 cu sprijinul Ministerului pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare din Germania şi a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj- Napoca. În spălătorie au fost angajate doar persoane cu dizabilităţi, o iniţiativă rară pentru perioada respectivă la nivel naţional.
În urma intrării în vigoare a Legii 448/2006, spălătoria funcţională din 1994 s-a acreditat în decembrie 2006 ca UPA cu denumirea „Albă ca Zăpada”. Un aspect demn de menţionat este faptul că această UPA a fost prima din judeţul Cluj şi printre primele din ţară. Obiectivele întreprinderii sociale sunt crearea de locuri de muncă pentru persoane cu dizabilităţi provenite din rândul beneficiarilor fundaţiei şi îmbunătăţirea gradului de participare la o viaţă profesională şi socială activă. În plan secundar se urmăreşte ca veniturile asigurate de funcţionarea întreprinderii sociale „Albă ca Zăpada” să finanţeze parţial proiectele sociale ale fundaţiei.
În urma analizei nevoilor clienţilor de pe piaţă în raport cu capacităţile şi abilităţile angajaţilor, întreprinderea socială „Albă ca Zăpada” oferă trei tipuri de servicii: spălătorie de articole textile, curăţenie şi ecologizare a spaţiilor verzi. Le prezentăm în continuare pe fiecare:
 Serviciul de spălătorie a articolelor textile este practic cea mai veche activitate desfăşurată în UPA „Albă ca Zăpada”. Dotarea cu utilaje profesionale de spălat şi călcat s-a realizat cu ajutorul Ministerului pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (Germania), Asociaţiei „Kinderhilfe Rumanien” e.V. (Germania), şi al organizaţiei neguvernamentale “Johhaniter Unfal Hilfe” (Germania). Spaţiul de aproximativ 30 de metri pătraţi din strada Clinicilor nr. 9, Cluj-Napoca, a fost concesionat de Universitatea Babeş-Bolyai. Spălătoria oferă servicii de spălat, uscat, călcat şi apretat pentru articole textile. La ora actuală sunt angajate cinci persoane cu diverse tipuri şi grade de dizabilităţi.
 Serviciile de curăţenie sunt asigurate printr-o echipă mobilă, de cinci persoane cu forme uşoare de dizabilitate şi/sau provenind din centre de plasament. Ele sunt „detaşate” săptămânal câte două sau trei zile la sediile clienţilor cu care s-au încheiat contracte de prestări servicii.
 Serviciile de ecologizare a spaţiilor verzi sunt prestate printr-o echipă mobilă de cinci persoane cu dizabilităţi şi/sau provenind din centre de plasament şi două persoane valide, planificatori ai muncii asistate.
Dintre cei 24 de angajaţi ai Fundaţiei „Ajutaţi Copiii România” 12 sunt persoane cu dizabilităţi care lucrează în UPA „Albă ca Zăpada”. În majoritatea cazurilor, dezavantajele de ordin social şi profesional cu care se confruntă aceste persoane sunt amplificate de discriminările asociate apartenenţei la etnia roma şi de faptul că provin din centre de plasament.
În întreprinderea socială activitatea de zi cu zi este organizată în aşa fel încât fiecare angajat are sarcini şi responsabilităţi clare şi cunoscute de întregul colectiv. În momentul în care un angajat sau altul lipseşte, munca sa este imediat preluată şi acoperită în cele mai bune condiţii de angajaţii prezenţi.
Pentru fiecare angajat se ţine o evidenţă bine pusă la punct care cuprinde contractul de muncă (pe perioadă nedeterminată şi normă de muncă întreagă / parţială – dozarea volumului de muncă se face în funcţie de recomandările medicale), anexele aferente contractelor de muncă, fişa de post, documentele privind protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor, analizele efectuate la angajare şi apoi periodic privind medicina muncii, fişa de evaluare a abilităţilor.
Cu sprijinul asistenţilor sociali ai fundaţiei se întocmeşte un dosar pentru fiecare angajat în baza căruia rezultă un plan de intervenţie personalizat. Astfel este urmărit parcursul socio-profesional individual al angajaţilor cu dizabilităţi: înregistrarea progreselor obţinute, orientare profesională în funcţie de aspiraţii şi nevoi, estimarea gradului de angajabilitate pe piaţă liberă a forţei de muncă şi, în măsura posibilităţilor, evoluţia după părăsirea mediului protejat. Fundaţia intenţionează să identifice în viitorul apropiat o sursă de finanţare nerambursabilă destinată monitorizării evoluţiei profesionale şi sociale a celor integraţi pe piaţa liberă a muncii.
Pentru o cât mai bună socializare a angajatelor întreprinderii sociale, timpul liber este petrecut împreună (se organizează excursii). Colectivul este bine sudat, atmosfera de lucru foarte bună, existând o relaţie angajat-angajator flexibilă şi o legătură permanentă între management şi angajaţi. Angajaţii primesc premii şi cadouri, ceea ce contribuie la dezvoltarea abilităţilor lor sociale.
Fără excepţie, angajatele UPA „Albă ca Zăpada” se află la primul loc de muncă, fiind cel mai dificil de reintegrat tinere beneficiare ale fundaţiei. Acest fapt vine să sublinieze rolul crucial jucat de această întreprindere socială în viaţa angajatelor sale atât în plan social cât şi profesional

Posted in: Uncategorized

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>