S.T.E.P ROMANIA

economie verde

Politici publice de mediu din perspectiva trecerii catre o economie verde

By on December 20, 2019

 

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv specific: 4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

Titlu proiect: “IES- Inovare in Economia Sociala”

Cod SMIS proiect: 127700

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

Politici publice de mediu din perspectiva trecerii catre o economie verde

 

Planul de acțiune pentru economia circulară subliniază necesitatea tranziției la o economie „circulară” bazată pe ciclul de viață, în care reutilizarea resurselor să fie cât mai mare, iar deșeurile reziduale să ajungă aproape de zero. Acest lucru poate fi înlesnit prin dezvoltarea de instrumente financiare inovatoare și asigurarea accesului la acestea, precum și prin finanțarea ecoinovării.

Evaluarea din 2019 a punerii în aplicare a politicilor de mediu (Environmental Implementation Review – EIR) arată că gestionarea deșeurilor rămâne o provocare majoră pentru România, în pofida progreselor formale înregistrate ca urmare a adoptării planului național de gestionare a deșeurilor în decembrie 2017. Reciclarea și utilizarea eficientă a resurselor se află încă la niveluri scăzute în comparație cu tendința prezentată în EIR 2017.
DIRECTII·  Gestionarea deseurilor·  Schimbările climatice

·  Natura și biodiversitatea

·  Menținerea și refacerea ecosistemelor și a serviciilor ecosistemice

·  Estimarea capitalului natural

·  Speciile alogene invazive

·  Protejarea solului

·  Protecția mediului marin

·  Calitatea aerului

·  Emisiile industriale

·  Zgomotul

·  Calitatea și gestionarea apei

Directiva privind nitrații

Directiva privind apa potabilă

Directiva privind apa pentru scăldat

Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale

Directiva privind inundațiile

·  Produsele chimice

·  Orașe mai durabile

  LEGISLATIE NATIONALA PRIVITOARE LA MEDIU

 

·  Planul național de acțiune pentru protecția mediului;·  Strategia națională și Planul național de acțiune în domeniul schimbărilor climatice;·  Strategia națională și Planul național privind contribuția României în atingerea obiectivului Uniunii Europene de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2050;

·  Strategia națională și Planul național de gestionare a deșeurilor;

·  Planul național de prevenire a generării deșeurilor;

·  Strategia privind gestionarea substanțelor periculoase ca atare, în amestecuri și articole;

·  Strategia națională și Planul național de acțiune privind gestionarea siturilor contaminate din România;

·  Strategia națională și Planul de acțiune pentru conservarea biodiversității;

·  Strategia națională privind biosecuritatea;

·  Programul național de reducere progresivă a emisiilor de SO(2), NO (x), COV și NH(3);

·  Strategia națională pentru securitatea mediului;

·  Planul național de implementare a prevederilor Convenției privind poluanții persistenți, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001;

·  Planul național de tranziție pentru instalațiile de ardere din domeniul emisiilor industriale, potrivit art. 32 alin. (1) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

 

 

Posted in: Uncategorized

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>